Prowadzone rejestry i archiwa

Prowadzone rejestry i archiwa
 
W Operze Nova prowadzone są następujące centralne rejestry:
  1)  rejestr skarg i wniosków,
  2)  rejestr aktów wewnętrznych,
  3)  rejestr wydawanych upoważnień,
  4)  rejestr wydawanych pełnomocnictw
  5)  rejestr uchwał Samorządu Województwa.
Centralne rejestry są prowadzone w sekretariacie dyrektora naczelnego.
 
Archiwum zakładowe posiada dokumentację aktową dotyczącą działalności Opery, w tym akty normatywne, plany i sprawozdania za lata 1960 ÷ 2007, oraz dokumentację działu artystycznego oraz promocji, zawierającą: afisze, plakaty, zdjęcia i recenzje z lat 1958 ÷ 2009.
Z materiałów kategorii „B” znajdujących się w archiwum wyróżnić można:
- dokumentację techniczną z  lat 1965 ÷  2006
- dokumentację płacową z lat 1977 ÷ 2007
- akta osobowe z lat 1957 ÷ 2009
- akta bieżące , dokumentację finansowo-organizacyjną i finansowo-księgową.
Zasób archiwum zakładowego jest przeznaczony głównie do użytku wewnętrznego. W uzasadnionych wypadkach może być udostępniony innym osobom dla celów badawczych.
W celu uzyskania dostępu do archiwum należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora Opery określając swoje dane teleadresowe, cel pozyskania informacji,  oraz jej zakres.
 
W zasobach akustyka Opery znajdują się także archiwalne zapisy spektakli premierowych na taśmach video i płytach DVD. W celu uzyskania kopii zapisów spektakli należy zwrócić się pisemnie do Dyrektora Opery określając swoje dane teleadresowe, cel pozyskania informacji,  oraz jej zakres.
 
Jeżeli udostępnienie informacji objętej zbiorami archiwalnymi Opery będzie się wiązało kosztami przekształcenia informacji, opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom zobowiązany jest wnieść wnioskodawca.
 


Dane osobowe w Operze Nova

 Opera Nova w Bydgoszczy, zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2014, poz. 1182 z późn. zm.) prowadzi oraz w myśl art. 36a ust. 3 w/w ustawy w zw. z § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz. U poz. 719) udostępnia do przeglądania rejestr prowadzonych przez siebie zbiorów danych osobowych. Treść rejestru do przeglądania udostępniana jest w Operze Nova w Bydgoszczy , ul. Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz.

Osobą odpowiedzialną za prowadzenie i udostępnianie rejestru (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji – Agnieszka Abucewicz tel. do kontaktu 52-32-51-561.
 

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Ochocka (8 września 2010)
Opublikował: Aleksandra Ochocka (9 września 2010, 09:56:51)

Ostatnia zmiana: Zuzanna Dziża-Koniczyńska (23 września 2016, 09:00:30)
Zmieniono: dane osobowe

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9763